วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พ.ต ชุมพร จุนโกเศศ รองประธานสภาทนายความนครพนม อันดับ 2


ที่อยู่  เลขที่ 188 หมู่ 4 ต.หนองสังข์ อ.นาแก นครพนม 48130
โทร. 042 - 527289

นางสาววรินทร วิสิฏฐยางกูร กรรมการและเหรัญญิกสภาฯ


ที่อยู่  เลขที่ 27  ถนนธำรงค์ประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000

โทร. 042 - 520533   มือถือ.  089 - 1866342


นายธนคม รัตนเมธาวงศ์ กรรมการและเลขานุการสภาฯ


ที่อยู่  เลขที่ 598 / 8 ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000

โทร.  042 - 514455  มือถือ . 089 - 5007474


นายอดิศักดิ์ พุทธศิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ


ที่อยู่  เลขที่ 15  ถนนธำรงประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  นครพนม 48000

โทร.  042 - 511165


นายคมศักดิ์ สุคม กรรมการสภาฯ


ที่อยู่  เลขที่ 5 หมู่ 5 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม  นครพนม 48110

โทร. 042 - 532002


นายวรวัฒน์ ดีคำย้อย กรรมการสภาฯ


ที่อยู่  80 / 5 ถนนพินิจรังสรรค์ ต.ในเมือง อำเภอเมือง นครพนม 48000

โทร. 042 - 512706


นายสากล ไกษร กรรมการสภาฯที่อยู่  251 / 1 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม นครพนม  48110

โทร. 042 - 541726  , มือถือ 087 - 2211316

นายประสิทธิ์ หนึ่งคำมี กรรมการสภาฯ


ที่อยู่  28 หมู่ 5 ต.หนองสังข์ อ.นาแก นครพนม 48130

โทร.  081 3699253


นายประสงค์ เมืองโคตร กรรมการสภาฯที่อยู่  350 หมู่ 2 ถนนพนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม นครพนม 48110

โทร. 086 5438152

นายสาวเพ็ญศิริ ณ นครพนม กรรมการสภาฯ


ที่อยู่  368  ถนนบำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000

โทร. 042 - 513298